OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
5601. TEREZA MATAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 15.060,97 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060,97
5602. ABDURAHMAN HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.036,01 0,00 0,00 0,00 0,00 15.036,01
5603. KENAN HANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.035,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15.035,53
5604. DRAŽEN GALEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 15.029,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.029,83
5605. JOSIP MIŠMAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.026,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15.026,90
5606. MARIO PARISI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.021,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15.021,13
5607. VICE RAMLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 15.011,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.011,62
5608. GORDANA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 15.011,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.011,56
5609. MARKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.001,44 0,00 0,00 15.001,44