PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ŠIBENSKO-KNINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. BUNGALOW D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK DANILO BIRANJ 2.686.955,95 -8,81 -3.184,21 18.019,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701.782,14
2. DALMOSTAN D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 2.286.856,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.286.856,52
3. DRNIŠTRANS S P.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ DRNIŠ -1.614,13 0,00 305,27 2.029.979,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028.670,40
4. INTER BOARD D.O.O.U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 28.643,10 -13.614,41 12.566,56 821.544,90 0,00 0,00 0,00 0,00 849.140,15
5. AM-ADRIA D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE VODICE 815.737,22 -12.585,18 0,00 -0,22 0,00 -118,10 0,00 0,00 803.033,72
6. TLM-TPP D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 33.645,89 0,00 5,14 661.696,47 0,00 33.499,87 0,00 0,00 728.847,37
7. DALMACIJA-RIBA D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ DRNIŠ 8.611,72 699.475,29 0,00 -341,38 0,00 0,00 0,00 0,00 707.745,63
8. SONOIL D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE SRIMA 543.144,79 -34.572,98 -1.199,42 -19.561,04 0,00 0,00 0,00 0,00 487.811,35
9. IVEKS D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE VODICE 185.193,78 138.019,54 1.973,59 118.638,66 -36,46 0,00 0,00 0,00 443.789,11
10. VELIKI MATE J.D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE VODICE 310.855,00 43.494,08 3.637,75 68.227,37 0,00 0,00 0,00 0,00 426.214,20