FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. NIKOLA JALŠOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1974 GORNJA RIJEKA -53.896,43 -4.901,74 22.181,48 145.880,20 0,00 0,00 0,00 0,00 109.263,51
102. SILVIJA VADLA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1980 KOPRIVNICA 6.214,22 0,00 1.717,18 101.175,95 0,00 0,00 0,00 0,00 109.107,35
103. MIRKO IVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1973 KOPRIVNICA 60.661,36 0,00 13.228,49 30.585,31 0,00 0,00 0,00 0,00 104.475,16
104. SENKA JURAS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1977 TREMA 0,00 0,00 -426,09 104.481,87 0,00 0,00 0,00 0,00 104.055,78
105. ZLATKO BLAŽIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1963 DONJI MASLARAC -1.634,30 0,00 -554,47 105.001,34 0,00 0,00 0,00 0,00 102.812,57
106. DARKO MIKULČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1973 KOPRIVNICA 45.326,19 0,00 14.504,08 42.789,03 0,00 0,00 0,00 0,00 102.619,30
107. RAJKO RADELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 102.066,76 0,00 0,00 0,00 0,00 102.066,76
108. IVAN RAZUM KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1991 BOJNIKOVEC 0,00 0,00 -68,87 102.092,30 0,00 0,00 0,00 0,00 102.023,43
109. BOŽIDAR ĐURINČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1964 NOVIGRAD PODRAVSKI 50.222,94 0,00 30.863,54 19.855,82 0,00 0,00 0,00 0,00 100.942,30