FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. RADOVAN SEKELJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 0,23 0,00 -2.141,73 116.723,46 0,00 0,00 0,00 0,00 114.581,96
102. MARIJA KOS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1963 SVETI PETAR ČVRSTEC 53.239,80 0,00 4.286,72 54.274,08 0,00 0,00 0,00 0,00 111.800,60
103. DAMIR SZABO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1962 KOPRIVNICA 0,00 0,00 5.432,67 106.088,02 0,00 0,00 0,00 0,00 111.520,69
104. ZDENKA GRIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 KRIŽEVCI 0,00 0,00 88,68 110.274,82 0,00 0,00 0,00 0,00 110.363,50
105. ZDRAVKO HADROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 KRIŽEVCI 0,00 0,00 107.730,52 0,00 0,00 1.824,72 0,00 0,00 109.555,24
106. BOŠKO SOČEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1965 VIRJE -2.739,86 0,00 460,03 111.648,26 0,00 0,00 0,00 0,00 109.368,43
107. ZLATKO ČERKEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1965 FERDINANDOVAC 0,00 -134,27 -8.126,75 117.047,46 0,00 0,00 0,00 0,00 108.786,44
108. ĐURO GODEČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1978 VELIKE SESVETE -3.569,13 0,00 77,82 111.316,03 0,00 0,00 0,00 0,00 107.824,72
109. ŠTEFICA MEDAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1969 PRIKRAJ KRIŽEVAČKI 0,00 0,00 914,47 105.744,23 0,00 90,12 0,00 0,00 106.748,82
110. BOŽICA DIJANEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1953 VEĆESLAVEC 0,00 0,00 1.034,19 105.202,08 0,00 0,00 0,00 0,00 106.236,27
111. MIRKO BRCKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1960 VIRJE 0,00 0,00 13.684,11 92.156,43 0,00 0,00 0,00 0,00 105.840,54
112. IGOR NOVOSEL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1975 KRIŽEVCI 35.538,43 0,00 17.595,94 42.333,85 0,00 6.909,37 0,00 0,00 102.377,59
113. ZLATKO BLAŽIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1963 DONJI MASLARAC -1.634,30 0,00 -808,08 104.313,45 0,00 0,00 0,00 0,00 101.871,07
114. SENKA JURAS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1977 TREMA 0,00 0,00 1.403,33 98.785,80 0,00 0,00 0,00 0,00 100.189,13