Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Popis dospjelih i neplaćenih dugova

Prema članku 8. stavku 7. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija, Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim mrežnim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, trošarina, posebnih poreza, poreza na promet nekretnina, iznosa na ime naknade za koncesiju te carina, ako je ukupni iznos duga:

1. veći od iznosa 13.272,28 eura za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
2. veći od iznosa 39.816,84 eura za pravne osobe
3. veći od iznosa 1.990,84 eura za sve ostale porezne obveznike (građane).

U skladu s odredbom stavka 8. istog članka navedenog Zakona, popis dospjelih i neplaćenih dugova objavljuje se 31. listopada svake godine.

Ukupni dug koji je kriterij za objavu izračunava se na način da se stanje na dan 30. rujna, po osnovama za koje je propisana objava dospjelih i neplaćenih dugova, korigira za podmirenje izvršeno do dana obrade za formiranje popisa. Datum 30. rujan na koji je uzeto stanje u izračun duga je porezno prihvatljiv/opravdan jer su do dana obrade za formiranje popisa u evidencijama nadležnih tijela evidentirana sva zaduženja koja dospijevaju do navedenog datuma.
U slučaju da 30. rujan pada na neradni dan ili dane blagdana, u izračun se uzima stanje na prvi sljedeći radni dan. U skladu s navedenim, za izračun dugova koji je kriterij za objavu ovog popisa, uzeto je stanje na dan 2. listopada 2023. korigirano za podmirenje izvršeno do dana 26. listopada 2023., a eventualna zaduženja nastala nakon 2. listopada 2023. nisu uključena u iznose iskazane u popisu.

Prema odredbi stavka 10. istog članka navedenog Zakona popis dospjelih i neplaćenih dugova ne sadržava podatke o dugovima poreznih obveznika kojima je porezno tijelo odobrilo odgodu ili obročno plaćanje duga ili reprogramiranje naplate poreznog duga, ili je pravomoćnim rješenjem o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi utvrđeno da se dug reprogramira ili je potvrđen predstečajni sporazum, ili je sukladno Zakonu o stečaju potrošača sklopljen izvansudski sporazum, odnosno sudska nagodba na pripremnom ročištu.

Popis dospjelih i neplaćenih dugova također ne sadržava podatke o dugovima za koje je Ministarstvo financija, Porezna uprava prijavila potraživanje koje ima prema dužniku u stečajnom postupku. Naime člankom 167. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15 i 104/17 i 36/22) propisano je da stečajni vjerovnici svoje tražbine prema dužniku mogu ostvarivati samo u stečajnom postupku.

Člankom 12. Stečajnog zakona propisano je kako se sudska pismena dostavljaju objavom pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Obzirom na naprijed navedene odredbe Stečajnog zakona te da je potraživanje Porezne uprave utvrđeno rješenjem nadležnog trgovačkog suda Ministarstvo financija, Porezna uprava podatke o visini duga utvrđenog u stečajnom postupku ne objavljuje iz razloga što se ista objavljuju na e-Oglasnoj ploči sudova.

Radi lakšeg uvida dospjeli i neplaćeni dugovi iskazani su u tri odvojena popisa koji obuhvaćaju: pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i građane, uz napomenu da se građanima smatraju i fizičke osobe koje su prestale obavljati djelatnost.

Porezni obveznici su objavljeni redom prema visini duga iskazanog u stupcu 'Ukupni iznos duga'. Radi lakšeg uvida, popisi se mogu pregledati i po županijama kojima prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta pripadaju porezni obveznici obuhvaćeni popisom, a za bilo koju informaciju vezanu uz popis porezni obveznici mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Sukladno odredbi članka 8. stavka 9. Općeg poreznog zakona propisano je da popis iz stavka 7. istog članka sadržava: ime i prezime ili naziv poreznog obveznika, godinu rođenja fizičke osobe, mjesto prebivališta ili boravišta fizičke osobe ili sjedišta pravne osobe, iznos duga po vrsti poreza te ukupni iznos duga. Na zahtjev osobe koja dokaže pravni interes, Porezna uprava popis može dopuniti i drugim podacima potrebnim radi nespornog utvrđivanja identiteta pojedinačnog poreznog obveznika s ovoga popisa, kao što su: datum i mjesec rođenja fizičke osobe i ime roditelja fizičke osobe. Osobe čiji su podaci istovjetni podacima koji su objavljeni na popisu dospjelih i neplaćenih dugova, a nisu osobe s popisa, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi radi provjere i utvrđivanja identiteta. Pregled poreznih obveznika za koje je utvrđeno da nisu porezni obveznici koji se nalaze na popisu, objavljuje se jednom tjedno na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Porezni obveznici koji nakon objave popisa u cijelosti podmire dug objavljen na popisu u stupcu 'Ukupni iznos duga' brišu se s popisa. Porezni obveznici koji dug podmire u iznosu nakon čega isti padne ispod iznosa koji je kriterij za objavu, na popisu se označavaju posebnom oznakom ( ! ), te se pozicioniranjem na navedeno polje prikazuje poruka: "Temeljem uvida u službene evidencije s danom dd.mm.gggg. iznos duga niži je od iznosa koji je kriterij za objavu popisa."

Brisanje i označavanje obveznika prema navedenim pravilima obavlja se dnevno.

Ministarstvo financija, Porezna uprava je u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ), a temeljem članka 8. stavaka 7. do 9. Općeg poreznog zakona ovlaštena za objavu osobnih podataka poreznih obveznika dok se svaka daljnja obrada i objava ovih podataka od strane trećih osoba smatra nezakonitom kad/ako ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i objavu sukladno članku 6. Opće uredbe.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22 i 88/22) popis dospjelih i neplaćenih dugova iskazan je dvojno, inicijalno u eurima s mogućnošću odabira prikaza u kunama.
Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208. U skladu s odredbama članka 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj preračunavanje se izvršava primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br.1103/97, i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale.
FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI

PRAVNE OSOBE

SVI OBVEZNICI

OSTALI POREZNI OBVEZNICI GRAĐANI

SVI OBVEZNICI