Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Popis dospjelih i neplaćenih dugova

Prema članku 8. stavku 7. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija, Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim mrežnim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, trošarina, posebnih poreza, poreza na promet nekretnina, iznosa na ime naknade za koncesiju te carina, ako je ukupni iznos duga:

1. veći od iznosa 100.000,00 kuna za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
2. veći od iznosa 300.000,00 kuna za pravne osobe
3. veći od iznosa 15.000,00 kuna za sve ostale porezne obveznike (građane).

U skladu s odredbom stavka 8. istog članka navedenog Zakona, popis dospjelih, a neplaćenih dugova objavljuje se 31. listopada svake godine.

Ukupni dug koji je kriterij za objavu izračunava se na način da se stanje na dan 30.09., po osnovama za koje je propisana objava dospjelih neplaćenih dugova, korigira za uplate izvršene do dana obrade za formiranje popisa. U slučaju da 30.09. pada na neradni dan ili dane blagdana, u izračun se uzima stanje na prvi sljedeći radni dan. U skladu s navedenim, za izračun dugova koji je kriterij za objavu ovog popisa, uzeto je stanje na dan 30.09.2020. korigirano za uplate do dana 12.10.2020., a eventualna zaduženja nastala nakon 30.09.2020. nisu uključena u iznose iskazane u Popisu.

Datum 30.09. na koji je uzeto stanje u izračun duga, je porezno prihvatljiv/opravdan jer su do dana obrade za formiranje popisa u evidencijama nadležnih tijela evidentirana sva zaduženja koja dospijevaju do navedenog datuma.

Prema odredbi stavka 10. istog članka navedenog Zakona popis dospjelih i neplaćenih dugova ne sadržava podatke o dugovima poreznih obveznika kojima je porezno tijelo odobrilo odgodu ili obročno plaćanje duga ili reprogramiranje naplate poreznog duga, ili je pravomoćnim rješenjem o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi utvrđeno da se dug reprogramira ili je potvrđen predstečajni sporazum, ili je sukladno Zakonu o stečaju potrošača sklopljen izvansudski sporazum, odnosno sudska nagodba na pripremnom ročištu.

Popis dospjelih i neplaćenih dugova također ne sadržava podatke o dugovima za koje je Ministarstvo financija, Porezna uprava prijavila potraživanje koje ima prema dužniku u stečajnom postupku. Naime, člankom 96. Stečajnog zakona koji je bio na snazi do 31. kolovoza 2015., odnosno člankom 167. sada važećeg Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15 i 104/17) propisano je da stečajni vjerovnici svoje tražbine prema dužniku mogu ostvarivati samo u stečajnom postupku.

Nadalje, odredbom članka 8. prijašnjeg Stečajnog zakona propisano je da se sudska pismena koja se dostavljaju širem krugu osoba, dostavljaju stavljanjem pismena na posebnu stečajnu oglasnu ploču suda na kojoj se pismena pregledno svrstavaju prema danu objave. Također je propisano da se očevidnik pismena dostavljenih preko oglasne ploče suda vodi u računalnom i u pisanom obliku prema vremenskom slijedu objave, posebno prema svakom dužniku. Očevidnik je javan i mora biti dostupan zainteresiranim osobama tijekom cijelog radnog vremena suda.

Isto je propisano i člankom 12. važećeg Stečajnog zakona uz napomenu kako se sudska pismena dostavljaju objavom pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Obzirom na naprijed navedene odredbe Stečajnog zakona te da je potraživanje Porezne uprave utvrđeno rješenjem nadležnog trgovačkog suda Ministarstvo financija, Porezna uprava podatke o visini duga utvrđenog u stečajnom postupku ne objavljuje iz razloga što se ista objavljuju na e-Oglasnoj ploči sudova.

Radi lakšeg uvida dospjeli i neplaćeni dugovi iskazani su u tri odvojena popisa koji obuhvaćaju: pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i građane, uz napomenu da se građanima smatraju i fizičke osobe koje su prestale obavljati djelatnost.

Porezni obveznici su objavljeni redom prema visini duga iskazanog u stupcu 'Ukupni iznos duga'. Radi lakšeg uvida, popisi se mogu pregledati i po županijama kojima prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta pripadaju porezni obveznici obuhvaćeni popisom, a za bilo koju informaciju vezanu uz popis porezni obveznici mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Sukladno odredbi članka 8. stavka 9. Općeg poreznog zakona propisano je da popis iz stavka 7. istog članka sadržava: ime i prezime ili naziv poreznog obveznika, godinu rođenja fizičke osobe, mjesto prebivališta ili boravišta fizičke osobe ili sjedišta pravne osobe, iznos duga po vrsti poreza te ukupni iznos duga. Na zahtjev osobe koja dokaže pravni interes, Porezna uprava popis može dopuniti i drugim podacima potrebnim radi nespornog utvrđivanja identiteta pojedinačnog poreznog obveznika s ovoga popisa, kao što su: datum i mjesec rođenja fizičke osobe i ime roditelja fizičke osobe. Osobe čiji su podaci istovjetni podacima koji su objavljeni na popisu dospjelih i neplaćenih dugova, a nisu osobe s popisa, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi radi provjere i utvrđivanja identiteta. Pregled poreznih obveznika za koje je utvrđeno da nisu porezni obveznici koji se nalaze na popisu, objavljuje se jednom tjedno na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Porezni obveznici koji nakon objave popisa u cijelosti uplate dug objavljen na popisu u stupcu 'Ukupni iznos duga' brišu se s popisa. Porezni obveznici koji dug uplate u iznosu nakon čega isti padne ispod iznosa koji je kriterij za objavu, na popisu se označavaju posebnom oznakom ( ! ), te se pozicioniranjem na navedeno polje prikazuje poruka: "Temeljem izvršenih uplata s danom dd.mm.gggg. iznos duga niži je od iznosa koji je kriterij za objavu popisa."

Brisanje i označavanje obveznika prema navedenim pravilima obavlja se dnevno.

Ministarstvo financija, Porezna uprava je u skladu s člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ), a u vezi s člankom 8. stavak 7. Općeg poreznog zakona ovlaštena za objavu osobnih podataka poreznih obveznika dok se svaka daljnja obrada i objava ovih podataka od strane trećih osoba smatra nedopuštenom radnjom kad/ako ne postoji pravni temelj za daljnju obradu i objavu sukladno članku 6. Uredbe ili nekom posebnom zakonu.
FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI

PRAVNE OSOBE

SVI OBVEZNICI

OSTALI POREZNI OBVEZNICI GRAĐANI

SVI OBVEZNICI