Prema članku 8. stavku 7. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12) obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija – Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim web-stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, posebnog poreza na naftne derivate, posebnog poreza na duhanske prerađevine, posebnog poreza na pivo, posebnog poreza na kavu, posebnog poreza na bezalkoholna pića, poreza na promet nekretnina te po osnovi carina ako je ukupni iznos duga:

1. veći od iznosa 100.000,00 kuna za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
2. veći od iznosa 300.000,00 kuna za pravne osobe
3. veći od iznosa 15.000,00 kuna za sve ostale porezne obveznike (građane).

Odredbama stavka 8. Općeg poreznog zakona propisuje se način izračuna ukupnog iznosa duga koji je kriterij za objavu popisa dospjelih i neplaćenih dugova. U izračun visine duga ne uzimaju se iznosi zaduženja dospjelih u zadnja tri mjeseca prije objave popisa dospjelih i nenaplaćenih dugova. Razdoblje od tri mjeseca računa se počevši od zadnjeg dana u mjesecu, koji prethodi mjesecu objave popisa dospjelih i nenaplaćenih dugova. Izvršene uplate u razdoblju od navedena tri mjeseca uzimaju se u izračun visine duga. Prema odredbi članka 8. stavka 11. Općeg poreznog zakona popis dospjelih i neplaćenih dugova ne sadržava podatke o dugovima poreznih obveznika kojima je porezno tijelo odobrilo odgodu ili obročno plaćanje duga ili reprogramiranje naplate poreznog duga.

Prema članku 8. stavku 9. Općeg poreznog zakona, datumi objave popisa dospjelih i neplaćenih dugova koji udovoljavaju kriterijima objave sukladno vremenskom određenju poreznih zaduženja jesu 31. srpnja, 31. listopada, 31. siječnja i 30. travnja.

Prema članku 8. stavku 9. Općeg poreznog zakona, datumi objave popisa dospjelih i neplaćenih dugova koji udovoljavaju kriterijima objave sukladno vremenskom određenju poreznih zaduženja jesu 31. srpnja, 31. listopada, 31. siječnja i 30. travnja. Dugovima koji zadovoljavaju kriterije objave na dan 31. srpnja smatraju se iznosi duga utvrđeni do 31. ožujka; dugovima koji zadovoljavaju kriterije objave na dan 31. listopada smatraju se iznosi duga utvrđeni do 30. lipnja; dugovima koji zadovoljavaju kriterije objave na dan 31. siječnja smatraju se iznosi duga utvrđeni do 30. rujna prethodne godine; dugovima koji zadovoljavaju kriterije objave na dan 30. travnja smatraju se iznosi duga utvrđeni do 31. prosinca prethodne godine ako prelaze propisanu visinu ukupnog iznosa duga kao kriterij za objavu, a koji nisu plaćeni do trenutka obrade podataka za objave popisa. Prema članku 8. stavku 11. Općeg poreznog zakona porezni obveznici kojima je Porezna uprava odobrila odgodu ili obročno plaćanje duga ili reprogramiranje naplate poreznog duga, do trenutka objave popisa dospjelih i neplaćenih dugova, nisu obuhvaćeni popisom. Dospjeli i neplaćeni dugovi iskazani su u tri odvojena popisa koji obuhvaćaju: pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i građane, uz napomenu da se građanima smatraju i fizičke osobe koje su djelatnost prestale obavljati. Porezni obveznici su objavljeni redom prema visini duga. Radi lakšeg uvida, popisi se mogu pregledati i po županijama kojima prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta pripadaju porezni obveznici obuhvaćeni popisom. Za bilo koju informaciju vezanu uz popis porezni obveznici mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Ministarstvo financija – Porezna uprava je u skladu s čl. 7. st. 1. toč. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka, a u vezi s čl. 8. st. 7. Općeg poreznog zakona ovlaštena za objavu osobnih podataka poreznih obveznika dok se svaka daljnja obrada i objava ovih podataka od strane trećih osoba smatra nedopuštenom radnjom kad/ako ne postoji pravni temelj za daljnju obradu i objavu sukladno čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka ili nekom posebnom zakonu.
FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI

PRAVNE OSOBE

SVI OBVEZNICI

OSTALI POREZNI OBVEZNICI GRAĐANI

SVI OBVEZNICI